Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 92/04
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 15 listopada 2004 r.


w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2005r.


Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.), art. 121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t.j. z 2003 Dz.U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm) oraz art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z 2003 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1


Przyjmuje się projekt budżetu gminy na rok 2005 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Zarządzenie wraz z projektem budżetu gminy na 2005 r. przedkłada się Radzie Gminy.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy w Dziemianach
z dnia


w sprawie budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, 9 lit. c, d i e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. z późn.zm. ) Rada Gminy w Dziemianach uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 8.079.772 zł
zgodnie z zał. Nr 1

§ 2

Wydatki budżetu gminy w wysokości 8.206.272 zł
zgodnie z zał. Nr 2

§ 3

Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy:
1. Przychody w wysokości 450.000 zł
w tym:
§ 952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym 450.000 zł
2. Rozchody w wysokości 323.500 zł
w tym:
§ 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 323.500 zł

§ 4

Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zał. Nr 3.

§ 5

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a mianowicie:
- dochody w wysokości 53.000 zł
- wydatki w wysokości 53.000 zł
zgodnie z zał. Nr 4.

§ 6

Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych
- Zakład Komunalny: przychody w wys. 397.800 zł
wydatki w wys. 397.800 zł
zgodnie z zał. Nr 5

§ 7

Ustala się dotację dla Zakładu Komunalnego w wys. 81.300 zł
w tym:
- dotacja podmiotowa 81.300 zł

§ 8

Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury w wys. 41.600 zł
w tym:
1)dla Biblioteki Publicznej 41.600 zł

§ 9

Przyjmuje się projekt planu finansowego zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu gminnego ustawami w wysokości 812.680 zł z zgodnie z zał. Nr 6.

§ 10

Przyjmuje się Wieloletni Plan Inwestycyjny stanowiący zał. Nr. 7

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do wysokości 400.000 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań długoterminowych gminy do wysokości 50.000 zł

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 15

Upoważnia się kierownika jednostki budzetowej - Zakładu Komunalnego do dokonywania zmian w palnie wydatków budżetowych.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PROJEKT
Uzasadnienie
do Uchwały Budżetowej na 2005 rok


Projekt budżetu gminy na 2005 rok opracowany został w oparciu o informację Ministra Finansów dotyczącą założeń i wskaźników przyjętych do opracowań budżetu państwa na 2005 r., informację dotyczącą projektowanych wysokości subwencji, dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz planowanej kwocie dochodów z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Wykorzystano również materiały planistyczne do budżetu złożone przez radnych i jednostki organizacyjne.
Do opracowania budżetu przyjęto wzrost dochodów własnych o 3% w stosunku do wykonania za 2004 r.
Projekt planu dochodów ogółem wynosi 8.079.772 zł ( zał. Nr 1 ) z tego:
- subwencje - 3.634.823 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 812.680 zł
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 39.980 zł
dochody własne – 2.290.785 zł
pozostałe dochody – 153.118 zł
środki z UE – 1.148.386 zł
W projekcie budżetu ujęto wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, a mianowicie
sprzedaży budynku po byłym Przedszkolu w Dziemianach – 100.000 zł
sprzedaży budynku mieszkalnego przy SP w Piechowicach – 30.000 zł
sprzedaży budynku mieszkalnego szkolnego w Dziemianach – 90.000 zl
oraz wpływy od mieszkańców za podłączenie do wodociągu we wsi Kalisz w wys. 40.000zł
oraz przewidywane wpływy pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wys. 1.148.386 zł, w tym na budowę kanalizacji w Dziemianach – 1.027.313 zł, na budowę wodociągu w Kaliszu – 121.073 zł, jak również środki z budżetu państwa na dofinansowanie w/w zadań w wys. 153.118 zł.
Projekt planu wydatków na 2005 r. wynosi ogółem 8.206.272 zł ( zał. Nr 2), z tego:
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 3.876.250 zł
dotacje dla biblioteki – 41.600 zł
dotacje dla Zakładu Komunalnego – 81.300 zł
wydatki na obsługę długu publicznego ( spłata odsetek od kredytu i pożyczek) – 61.900zł
wydatki majątkowe – 1.887.376 zł
pozostałe wydatki bieżące – 2.257.846 zł.
Zaplanowano 3% wzrost wydatków bieżących.
W planie wydatków na wynagrodzenie ujęto przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych zarówno w placówkach oświatowych jak i pozostałych jednostkach. Zaplanowano również wzrost z tyt. awansu zawodowego oraz pozostałych dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na:
budowę VI etapu kanalizacji dla Dziemian – 1.450.889 zł
rozbudowę wodociągu w Kaliszu – 226.487 zł
budowę świetlicy kulturalno-rekreacyjnej w Kaliszu – 100.000 zł
budowę wodociągu w miejscowości Trzebun – 100.000 zł
zakup programów komputerowych, komputerów – 10.000 zł
W projekcie budżetu zostały uwzględnione następujące zadania:
zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dziemiany – 10.000 zł
remont budynku Urzędu Gminy – 30.000 zł
doposażenie sali imprez i Osrodka Kultury – 8.000 zł
zatrudnienie osób w ramach robót publicznych i interwencyjnych – płace i pochodne – 32.887 zł
kultura fizyczna i sport w gminie – 32.800 zł
zatrudnienie ratowników wodnych, zakup sprzętu oraz bieżące wydatki na kąpielisku – 13.300 zł
promocję gminy – 5.000 zł
dożywianie uczniów w szkołach oraz na zasiłki celowe – 70.000 zł
remont strażnic – 10.000 zł.
Z uwagi na utworzenie zakładu budżetowego jako jednostki organizacyjnej Gminy pod nazwą Zakład Komunalny z dniem 1 stycznia 2005 r. Zadania z zakresu gospodarki komunalnej , tj. utrzymanie dróg, chodników, placów, itp; czystości na terenie gminy, gospodarki wodnej, kanalizacyjnej, gospodarki zasobem mieszkaniowym, utrzymanie składowiska odpadów będą realizowane przez w/w Zakład.
W projekcie budżetu zaplanowano dotację dla Zakładu Komunalnego w wys. 81.300 zł z przezanczeniem na utrzymanie czystości na terenie gminy oraz na zadania w zakresie odśnieżania, bieżących remontów, naprawy dróg, chodników, ulic i placów.
Pozostałe wydatki bieżące będą pokrywane z dochodów włąsnych zakładu ( wpływy za pobór wody, kanalizacji, przyjęcia odpadów, czynszów).
Zadania inwestycyjne w tym zakresie będzie realizować gmina.
Pozostałe zaplanowane kwoty na wydatki bieżące dotyczą zapewnienia w jak najszerszym znaczeniu pomocy finansowej osobom korzystającym z pomocy społecznej, bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych, kulturalnych, zapewnienie gotowości bojowej poprzez zapewnienie środków dla OSP oraz wydatki na radę gminy i bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy.
Ze środków PUW będzie realizowana adaptacja budynku po byłej SP w Trzebuniu dla potrzeb środowiskowego domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych. Koszt całego zadania wynosi 170.000 zł.
W projekcie budżetu zaplanowano przychody w łącznej wysokości 450.000 zł, tj. z tyt. pożyczki z WFOŚiGW na budowę VI etapu kanalizacji w Dziemianach – 250.000 zł oraz kredytu na budowę świetlicy kulturalno-rekreacyjnej w Kaliszu – 100.000 zł i wodociągu w miejscowości Trzebuń – 100.000 zł oraz rozchody w wys. 323.500 zł, z tego spłata kredytu 96.000 zł, spłata pożyczek z WFOŚ – 227.500 zł.
W ramach wydatków ze środków GFOŚ planuje się:
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
wykonanie przejścia przez łąki przy ul. Łąkowej w Dziemianach.
W celu wykonania pozostałych zadań zgłoszonych w materiałach planistycznych zostaną zaangażowane wolne środki, jakie zostaną na koniec roku jak również Wójt Gminy będzie czynił starania w celu uzyskania środków ze źródeł pozabudżetowych.