Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 79/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 07 lipca 2004r.


w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2004 r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. oraz art. 126 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2004 r. a mianowicie:
  1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliszu zgodnie z zał. Nr 1
  2. Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 2
  3. Urzędu Gminy w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 3
  4. Ośrodka Kultury w Dziemianch zgodnie z zał. Nr 4


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WSTECZ