Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 89/04
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 13 października 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 126 pkt. 1 i art. 128 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. N r 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. zarządzam, co następuje:


§ 1


Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2004 r., a mianowicie:
1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 282.355 zł
w związku z czym dochody wynoszą 7.572.571 zł
zgodnie z zał. Nr 1
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 282.355 zł
w związku z czym wydatki wynoszą 7.554.873 zł
zgodnie z zał. Nr 2

§ 2


Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3


Dokonuje się zmian w planie finansowych zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie zmniejsza się plan dotacji i wydatków o kwotę 282.355 zł, który po zmianie wynosi 674.990 zł zgodnie z zał. Nr 3.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.UZASADNIENIE

Zmniejszenia dotacji dokonuje się na podstawie decyzji PUW Wydział Finansów i Budżetu celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. Pozostałych przeniesień dokonuje się w celu sfinansowania zadań wynikających z bieżącej pracy Wójta Gminy.