Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 106/04
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 30 grudnia 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.


Na podstawie art. 126 pkt. 1 i art. 128 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. N r 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. zarządzam, co następuje:

§ 1


Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


UZASADNIENIE

Zmian w budżecie gminy na 2004 r. – dokonuje się w celu dostosowania planów do faktycznych potrzeb wynikających z bieżącej pracy Wójta.