Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 65/04
Wójta Gminy Dziemian
z dnia 12 maja 2004r.


w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa

Na podstawie par. 20 ust.1 Statutu Sołectwa Kalisz stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/79/03 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 15 grudnia 2003 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Zwołuję na dzień 19 maja 2004 r. (środa) na godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w kaliszu zebranie wiejskie sołectwa Kalisz dla wyboru sołtysa.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WSTECZ