Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 103/04
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 21 grudnia 2004r.w sprawie powołania dyrektora Zakładu Komunalnego w Dziemianach.


Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1


Powołuję z dniem 1 stycznia 2005 r. Pana Rafała Dorau na dyrektora Zakładu Komunalnego w Dziemianach.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.