Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 69/04
Wójta Gminy Dziemian
z dnia 12 maja 2004r.


w sprawie przeprowadzenia i powołania Głosującego Członka Komisji Przetargowej na wykonanie zadania p.n. "Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach".

Na podstawie pkt. 4.4.4. Podręcznika Procedur Zawierania Umów na Wykonanie Robót opracowanego na podstawie SCR-SEC (1999)1801/2 i "Partical Guide to Phare, Ispa & Sapard contract procedure" z grudnia 2000 r. (wersja zatwierdzona 6) oraz zgodnie z art. 3 c ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Panią
Teresę Peplińską

Legitymującą się dowodem osobistym AB 4966637

zamieszkałej w Dziemianach ul. Łąkowa 3A

na Głosującego Członka Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie zadania p.n. "Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach"

§ 2

Jest Pani zobowiązana do postępowania zgodnie z instrukcją dla Głosującego Członka Komisji stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WSTECZ