Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 55/04
Wójta Gminy Dziemian
z dnia 30 stycznia 2004r.


w sprawie stawki bazowej czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych

Na podstawie rozdz. IV Wieloletniego Planu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy dziemiany na lata 2004-2008 stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIV/77/03 Rady Gminy Dziemiany z dnia 15 grudnia 2003 r. zarządzam, co następuje:

§1

Ustala się na terenie gminy Dziemiany następującą miesięczną stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i socjalnego w wysokości 2,00 zł + vat

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01 lutego 2004 r.


WSTECZ