Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 99/04
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 10 grudnia 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 126 pkt. 1 i art. 128 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. N r 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. zarządzam, co następuje:


§ 1

1.Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 14.559 zł
w związku z czym dochody wynoszą 7.592.693 zł
zgodnie z zał. Nr 1
2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 14.559 zł
w związku z czym wydatki wynoszą 7.574.995 zł
zgodnie z zał. Nr 2

§ 2

Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie finansowych zadań z zakresu administracji rządowej, a mianowicie: Zmniejsza się plan dotacji i wydatków o kwotę 17.991 zł, w związku z czym plan po zmianie wynosi 645.724 zł zgodnie z zał. Nr 3

§ 4

Dokonuje się podziału pozostałości rezerwy ogólnej, a mianowicie:
1)zmniejsza się plan rezerwy o kwotę 7.500 zł w dz. 758 rozdz. 75818 § 4810
2)zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.500 zł w dz. 010 rozdz. 01010 § 4300
zgodnie z zał. Nr 2

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


UZASADNIENIEZmniejszenia budżetu o kwotę 14.559 zł w dziale pomocy społecznej dokonuje sięna podstawie decyzji PUW Wydział Finansów i Budżetu w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.
Przeniesienia między paragrafami wynikają z potrzeb realizacji bieżących zadań Wójta Gminy.