Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 85/04
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 13 września 2004 r.


w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2005 r.

Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr XIV/69/99 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 23 listopada 1999 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Dziemiany oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję jednostki budżetowe Gminy, samodzielne stanowiska pracy Urzędu Gminy wymienione w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia, do opracowania wycinkowych materiałów planistycznych z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na 2005 r. oraz sporządzania szczegółowego wykazu dot. zatrudnienia i wynagrodzenia w danej jednostce, niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy na 2005 r.

§ 2

Materiały, o których mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia należy składać w terminie do dnia 10 października 2004 r. u Skarbnika Gminy lub w Sekretariacie Urzędu Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 85/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 13 września 2004r.


WYKAZ jednostek budżetowych gminy i samodzielnych stanowisk pracy Urzędu Gminy w Dziemianach

Jednostki budżetowe podległe gminie
 1. Gimnazjum w Dziemianach

 2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach
 3. Ośrodek Kultury w Dziemianach
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej


Samodzielne stanowiska pracy,, referaty Urzędu Gminy w Dziemianach
 1. Referat Budownictwa i Inwestycji
 2. Referat Finansowy
 3. Referat Komunalny
 4. Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych
 5. Stanowisko ds. obywatelskich, USC
 6. Stanowisko ds. obrony, spraw wojskowych
 7. Prezes Zarządu Gminnego OSP w DziemianachWSTECZ