Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 87/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 15 września 2004r.


w sprawie planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2004 r.

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. oraz art. 126 ustawy o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1


Dokonuje się zmian w planach finansowych niżej wymienionych jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany na 2004 r., a mianowicie:

1.Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaliszu zgodnie z zał. Nr 1.
2.Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 2
3.Urzędu Gminy w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 3
4.Ośrodka Kultury w Dziemianach zgodnie z zał. Nr 4.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.