Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 81/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 10 sierpnia 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2004

Na podstawie art. 126 pkt. 1 i art. 128 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. N r 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. zarządzam, co następuje:

§ 1


Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2004 r., a mianowicie:
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 493.280 zł
w związku z czym dochody wynoszą zgodnie z zał. Nr 1 7.733.796zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 493.280 zł
w związku z czym wydatki wynoszą zgodnie z zał. Nr 2 7.716.098zł

§ 2


Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań w zakresie administracji rządowej na 2004r., a mianowicie zwiększa się plan dotacji i wydatków o kwotę 493.280 zł, który po zmianie wynosi 972.980 zł zgodnie z zał. Nr 3.

§ 3


Dokonuje się częściowego podziału rezerwy ogólnej, a mianowicie:
1. Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej o kwotę 7.200 zł, tj. dz. 758 rozdz. 75818 § 4810
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.200 zł,
w tym dz. 600 rozdz. 60016 –drogi publiczne gminne o kwotę 5.000 zł dz. 754 rozdz. 75412 – OSP o kwote 2.200 zł zgodnie z zał. Nr 2.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


UZASADNIENIE


1.Zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się w związku z otrzymanym zawiadomieniem z PUW Wydział Finansów i Budżetu w Gdańsku o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:
realizację świadczeń rodzinnych w wys. 492.250 zł
sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych w wys. 1.030 zł

2.Zwiększenia wydatków z rezerwy ogólnej:
w rozdz. OSP dokonuje się z uwagi na pilną potrzebę dokonania remontu strażnic w Raduniu i Piechowicach;
w rozdz.- Dróg publicznych gminnych – z uwagi na potrzebę usunięcia skutków spowodowanych intensywnymi opadami.


WSTECZ