Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 57/04
Wójta Gminy Dziemian
z dnia 16 lutego 2004r.


w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dziemianach


Na podstawie art.77, 78 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, zmiany - tekst jednolity ustawy - Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 213, poz. 2081) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnianych w instytucjach kultury prowadzących działalność w szczególności w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. Nr 435 z 1999 r., poz. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się reulamin wynagradzania w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dziemianach stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WSTECZ