Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 75/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 17 maja 2004r.


w sprawie gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Dziemianach

Zgodnie z instrukcją ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania wprowadzonej Zarządzeniem Nr 7/01 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 12.09.2001 r. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 14/00 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 28.12.2000 r. w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Dziemianach zarządza się, co następuje:

§ 1

Upoważnia się do pobierania druków ścisłego zarachowania z Urzędu Gminy Dziemiany osoby wymienione w zał. Nr 1.

§ 2

Upoważnia się do pobierania stałych zaliczek z kasy UG w Dziemianach osoby wymienione w zał. Nr 2.

§ 3

Upoważnia się do zatwierdzania dowodów księgowych osoby wymienione w zał. nr 3-8.

§ 4

Upoważnia się do dokonania operacji gospodarczej na podstawie rachunków – faktur imiennych wg. zał. Nr 9.

§ 5

Ustala się wykaz własnych dowodów wewnętrznych stanowiących podstawę dokumentowania operacji gospodarczych wg. zał. Nr 10.

§ 6

Traci moc Zarządzenie Nr 10/01 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 12.10.2001 r., Zarządzenie Nr 2/02 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 21.11.2002 r. zmieniające Zarządzenie Nr 10/01 z dnia 12.10.2001

§ 7

W zarządzniu nr 7/01 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 12.09.2001 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w zał. Nr 1 par. 2 pkt. 1 skreśla się ppkt b, e, g,i

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


WSTECZ