Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 86/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 10 września 2004 r.
.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 126 pkt. 1 i art. 128 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. N r 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2004 r., a mianowicie:
  1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 19.830 zł
    w związku z czym dochody wynoszą
    zgodnie z zał. Nr 1 7.847.926 zł
  2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 19.830 zł
    w związku z czym wydatki wynoszą
    zgodnie z zał. Nr 2 7.830.228 zł.


§ 2

Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań w zakresie administracji rządowej na 2004r., a mianowicie zmniejsza się plan dotacji i wydatków o kwotę 15.635 zł, który po zmianie wynosi 957.345 zł zgodnie z zał. Nr 3.

§ 3

Dokonuje się przeniesienia między paragrafami w planach dochodów oraz między rozdziałami i paragrafami w planach wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1 i 2.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WSTECZ