Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 98/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 01 grudnia 2004 r.


w sprawie przyjęcia do realizacji w 2005 roku projektu finansowanego z EFS pt. „Można ode mnie oczekiwać więcejâ€?

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. oraz art. 126 ustawy o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Planuje się do realizacji w roku 2005 projekt pt. Można ode mnie oczekiwać więcej finansowany w ramach środków z EFS - działania 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o konkursie nr 01/2004

§ 2

Planowany, deklarowany udział środków pochodzących z budżetu gminy w wysokości 3 000,00 zł zostanie ujęty w projekcie uchwały budżetowej Rady Gminy w na rok 2005

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.