Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 96/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 30 listopada 2004r.


w sprawie powołania komisji.

Na podstawie § 5 pkt. 1 Zarządzenia Nr 90/2004 Wójta Gminy w Dziemianach z dnia 14 października 2004 r. zarządzam, co następuje:

§ 1


Powołuję komisję w składzie:

1.Alojzy Kuczkowski – przewodniczący – przedstawiciel Prezydium Rady Gminy w Dziemianach
2.Piotr Laska – członek
3.Marian Szalewski – członek
4.Józef Szmaglik – członek
5.Henryk Koliński – przedstawiciel Wójta Gminy do obsługi kancelaryjno-administracyjnej

§ 2


Zadania Komisji:
1.Zadaniem Komisji jest rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora Zakładu Komunalnego w Dziemianach poprzez wyłonienie osoby najbardziej predysponowanej i akceptowanej przez wszystkich członków Komisji.
2.Komisja pracuje w dwóch etapach:
a)ocena formalna złożonych ofert dotycząca spełnienia wymogów określonych w Zarządzeniu Nr 90/2004 Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zakładu Komunalnego w Dziemianach.
b)ocena merytoryczna, którą dokonana zostanie w trybie i na zasadach określonych przez Komisję.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.