Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 88/04
Wójta Gminy w Dziemianach
z dnia 08 października 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie art. 126 pkt. 1 i art. 128 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. N r 15, poz. 148 z 2003 r.) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy w Dziemianach Nr XV/85/04 z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004r. zarządzam, co następuje:


§ 1


Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie wydatków budżetowych zgodnie z zał. Nr 1.

§ 2


Dokonuje się przeniesień między paragrafami w planie finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


UZASADNIENIE

Przeniesień między paragrafami dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla osób zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych. Kwota przeniesień mieści się w granicach 2% odpisu do ogólnej kwoty wypłat świadczeń rodzinnych za okres V-XII br.