Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie Nr 64/I/04
Wójta Gminy Dziemian
z dnia 27 kwietnia 2004r.


w sprawie reorganizacji Referatu Komunalnego Urzędu Gminy w Dziemianach.

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku z koniecznością powołania z dniem 1 stycznia 2005 r. Zakładu Budżetowego prowadzącego sprawy komunalne na terenie Gminy Dziemiany wdraża się program reorganizacji Referatu Komunalnego Urzędu Gminy w Dziemianach

§ 2

Reorganizacja określona w par. 1 polega na:
1. Likwidacji z dniem 28 lipca 2004 stanowiska pracy - specjalista d/s komunalnych.
2. Rozwiązania z dniem 31 grudnia 2004 r. umów o pracę pozostałych pracowników Referatu Komunalnego w Dziemianach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WSTECZ