Urząd Gminy w Dziemianach
Zarządzenie nr 83/04
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 20 sierpnia 2004 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.

Na podstawie par. 3 ust. 3 par. 4 ust. 3 pkt 1 Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Dziemiany dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szzcegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego przyjetego Uchwałą Nr XXI/114/00 Rady Gminy Dziemiany z dnia 29 sierpnia 2000 r. zarządzam, co następuje:

§ 1


Ustal się na okres od dnia 01 września 2004 r. do 31 sierpnia 2005 następujące stawki dodatku motywacyjnego:
1. Dla dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach - 16% wynagrodzenia zasadniczego;
2. Dla dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliszu - 12% wynagrodzenia zasadniczego
3. Dla dyrektora Gminazjum w Dziemianch - 16% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2


Ustala się dodatke funkcyjny w wysokości:
1. dla dyrektora ZKiW w Dziemianach - 600 zł
2. dla dyrektora SP w Kaliszu - 350 zł
3. dla dyrektora Gimnazjum w Dziemianch - 350 zł

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2004 r.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WSTECZ