Urząd Gminy w Dziemianach
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - rok 2010

 

Zarządzenie Nr 339/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 340/10 w sprawie określenia warunków korzystania z służbowych telefonów komórkowych.


Zarządzenie Nr 341/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 342/10 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dziemiany.


Zarządzenie Nr 343/10 w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Dziemianach i w jednostkach budżetowych podległych gminie.


Zarządzenie Nr 344/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 345/10 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany.


Zarządzenie Nr 346/10 w sprawie organizacji roku szkolnego 2010/2011 w szkołach prowadzonych przez Gminę Dziemiany.


Zarządzenie Nr 347/10 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych będących własnością obcych jednostek powierzonych do używania.


Zarządzenie Nr 348/10 w sprawie przedstawienia do publicznego wglądu prac Komisji Inwentaryzacyjnej.


Zarządzenie Nr 349/10 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.


Zarządzenie Nr 350/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 351/10 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 14 tys. euro, w Urzędzie Gminy Dziemiany i jednostkach organizacyjnych gminy Dziemiany.


Zarządzenie Nr 352/10 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.


Zarządzenie Nr 353/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r.


Zarządzenie Nr 354/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 355/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 356/10 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Dziemiany dla przeprowadzania głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.


Zarządzenie Nr 357/10 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy


Zarządzenie Nr 358/10w sprawie upoważnienia Małgorzaty Dargas – inspektora ds. świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Dziemiany postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy


Zarządzenie Nr 359/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r.


Zarządzenie Nr 360/10 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach


Zarządzenie Nr 361/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r.


Zarządzenie Nr 362/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 363/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r.


Zarządzenie Nr 364/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 366/10 w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dla przeprowadzenia archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniach 20 czerwca i 4 lipca 2010 r.


Zarządzenie Nr 367/10 w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany.


Zarządzenie Nr 368/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r.


Zarządzenie Nr 369/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 370/10 w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2011 r.


Zarządzenie Nr 371/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 372/10 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego


Zarządzenie Nr 373/10 w sprawie upoważnienia Wiolety Jakubek – podinspektora do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Dziemiany postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie oraz przekazywania do Biura Informacji Gospodarczej informacji o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy


Zarządzenie Nr 374/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r.


Zarządzenie Nr 375/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 376/10 w sprawie powołania zespołu spisowego celem spisania sprzętu użyczonego z urzędu statystycznego


Zarządzenie Nr 377/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 378/10 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2011 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej.


Zarządzenie Nr 379/10 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2010 r.


Zarządzenie Nr 380/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 381/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r


Zarządzenie Nr 382/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 383/10 w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu


Zarządzenie Nr 384/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r.


Zarządzenie Nr 385/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 386/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 387/10 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.


Zarządzenie Nr 388/10 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r.Zarządzenie Nr 389/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 390/10 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2010 r.


Zarządzenie Nr 391/10 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Zarządzenie Nr 392/10


Zarządzenie Nr 393/10 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowej-pozabilansowej oraz środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania w kasie UG