Urząd Gminy w Dziemianach

Dziemiany: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu (inwestora zastępczego) nad realizacją inwestycji pn. Słońce dla Dziemian budowa instalacji solarnych w Gminie
Numer ogłoszenia: 352140 - 2010; data zamieszczenia: 30.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dziemiany , ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, woj. pomorskie, tel. 058 6880022, faks 058 6880128.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu (inwestora zastępczego) nad realizacją inwestycji pn. Słońce dla Dziemian budowa instalacji solarnych w Gminie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji odpowiadającej inżynierowi kontraktu Inwestorowi zastępczemu, który równocześnie pełni funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kompleksowo koordynującego i odpowiadającego przed zamawiającym za pozostałych Inspektorów, wielobranżowego, Nadzoru Inwestorskiego. Inżynier Kontraktu nadzoruje, monitoruje i składa raporty w trakcie i po zrealizowaniu rzeczowym projektu, rozlicza projekt, bierze udział w czynnościach odbioru: częściowego, końcowego, pogwarancyjnego; pośredniczy w kontaktach pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokumentacji projektowej i wykonawcą robót odpowiadając za ich prawidłową realizację, Inżynier kontraktu działa zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności Prawa budowlanego oraz wiedzą techniczną, a także warunkami umowy Nr UDA RPPM.05.04.00 00 008 10 00 z dnia 18 sierpnia 2010r. o dofinansowanie projektu Słońce dla Dziemian budowa instalacji solarnych w Gminie Dziemiany. Projekt ten dotyczy wyposażenia 353 budynków w instalacje solarne, które montowane będą na nieruchomościach mieszkańców Gminy Dziemiany. Projekt swym zasięgiem obejmie następujące sołectwa, Dziemiany -212 instalacji, Kalisz - 67 instalacji, Piechowice - 25 instalacji, Trzebuń - 23 instalacje, Raduń - 23 instalacje oraz Schodno - 5 instalacji.2. Etapy realizacji projektu Słońce dla Dziemian budowa instalacji solarnych w Gminie Dziemiany koordynowane i nadzorowane przez wykonawcę Inżyniera Kontraktu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, etap poprzedzający budowę obejmuje: sporządzenie: dokumentacji projektowej, o której mowa w §4 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, wykonawca dokumentacji projektowej i wykonawca robót zostanie wyłoniony w przetargu nieograniczonym w systemie zaprojektuj i wybuduj, planowany termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 20.12.2010 r.; etap budowy obejmuje: wykonanie robót budowlanych łącznie z ich protokolarnym odbiorem końcowym, zgodnie z dokumentacją budowy i bieżące rozliczanie finansowo-rzeczowe budowy, monitoring i sprawozdawczość; etap po zakończeniu rzeczowym budowy obejmuje: przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjny w okresie 5 lat od daty zakończenia finansowego projektu, monitoring, ewaluacja, sprawozdawczość w tym z wykonania badań osiągniętych rezultatów; Wykonawca dokumentacji projektowej i wykonawca robót zostanie wyłoniony w przetargu nieograniczonym w systemie zaprojektuj i wybuduj; Zakłada się planowany termin opracowania dokumentacji projektowej do dnia 20 grudnia 2010 r., termin ukończenia robót do dnia 31 maja 2011 r., termin rozliczenia projektu do dnia 30 lipca 2011 r.;3.Każdy z etapów określonych w pkt.2 będzie uznany przez Zamawiającego za zakończony po potwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu sporządzonego przez Inżyniera kontraktu. Każdy protokół będzie obejmował sprawozdanie z zakończenia każdego z etapów wskazanych w rozdziale III SIWZ.4.Inżynier kontraktu wykona usługę z najwyższą starannością, w ścisłej współpracy z Zamawiającym, stosując się do jego zaleceń oraz wymogów i wytycznych obowiązujących przy realizacji Projektu współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2007-2013.5.Wszystkie wymienione dokumenty umowy należy traktować jako wzajemnie się objaśniające i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Inżyniera kontraktu zakresu usług, ani do zmiany sposobu ich wykonania. Obowiązki ogólne. Inżynier Kontaktu Inspektor zastępczy zobowiązany jest do: 1. Realizacji przedmiotu umowy wg zasad określonych w niniejszej SIWZ; 2. Przestrzegania przepisów obowiązującego prawa; 3. Posiadania przez cały okres trwania niniejszej umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. W razie zbliżania się terminu upływu ważności tej polisy, na 7 dni przed upływem tego terminu, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualną polisę. Na każde wezwanie Zamawiającego Inżynier kontraktu zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należytych składek, może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Inżyniera kontraktu; 4. Wykonywania usługi zgodnie z postanowieniami umowy, z należytą starannością i skutecznością, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego i obowiązującymi przepisami w oparciu, o które wykonawca realizuje przedmiotową usługę oraz zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, ekonomicznej, prawniczej i innej, które dotyczą przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach związanych z umową inżynier kontraktu zawsze będzie popierał i chronił interesy Zamawiającego w kontaktach ze Stronami trzecimi; 5. Informowania na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaangażowaniu finansowym robót projektowych i budowlanych; 6. W terminie do 7 dni, na każde pisemne żądanie zamawiającego, Inżynier kontraktu zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy. W tym celu Inżynier kontraktu zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego, skontrolować lub zbadać gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu usług; 7. W związku z zawarciem niniejszej umowy, Zamawiający posiada prawo do dokonywania w każdym czasie kontroli przestrzegania zakresu, zasad oraz harmonogramu realizacji umowy przez Inżyniera kontraktu. W wypadku wykrycia uchybienia kwalifikującego się do nałożenia na Inżyniera kontraktu jednej z kar umownych, Zamawiający wystawi pisemny protokół uchybień, określając w nim miejsce, czas i rodzaj uchybienia. Obowiązki szczegółowe Inżyniera Kontaktu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 1)etap poprzedzający budowę: a. współpraca z wybranym Wykonawcą inwestycji, który w systemie zaprojektuj i wybuduj zrealizuje zadanie: Słońce dla Dziemian - budowa instalacji solarnych w Gminie Dziemiany i na etapie opracowywania dokumentacji budowlanej i wykonawczej, informowanie na bieżąco Zamawiającego o postępie prac projektowych, b. dokonanie, w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji Zamawiającemu, analizy i zatwierdzenia dokumentacji projektowej, c. sprawdzenie czy uzyskano wymagane przepisami opinie, uzgodnienia i pozwolenia, d. współdziałanie w wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, e. zatwierdzanie projektów do realizacji, 2) etap realizacji budowy: Kontrola robót : a. wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego. Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w zadaniu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, b. przekazanie protokolarnie Wykonawcy inwestycji terenu budowy, przy udziale Zamawiającego, c. ustalenie, w porozumieniu z Zamawiającym, harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji na rok 2010 i lata następne, stanowiącego podstawę rozliczeń opisanych w umowie, d. wyegzekwowanie od Wykonawcy Inwestycji jego obowiązków wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym i kontrola ich przestrzegania, e. cykliczna obecność na terenie budowy przez okres realizacji inwestycji, nie rzadziej ni ż co 3 dni, o ile nie zachodzą potrzeby częstszej obecności, f. kontrolowanie w sposób ciągły jakości robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów itp., g. stałe monitorowanie i kontrola postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót, wydawanie poleceń kierownikowi budowy przyspieszenia lub opóźnienia prac, h. informowanie Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów, i. koordynacja i kontrola wykonania robót, j. bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, k. wydawanie Kierownikowi budowy/robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, przyspieszenie lub opóźnienia prac, wykonania prób lub badań, a także odkrywek oraz poświadczenie usunięcia wad, l. żądanie wstrzymania robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, m. obsługa dokumentacyjna budowy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) budowy, poszczególnych jej etapów, w tym wszystkich odbiorów budowlanych, z pisemnym komentarzem dla Zamawiającego, n. monitorowanie listy dostaw, sprawdzenie zgodności ze specyfikacją, o. ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych, opracowywanie protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, p. przeprowadzanie odbiorów robót zanikających (ulegających zakryciu) i odbiorów częściowych (etapowych), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania, r. organizowanie i prowadzenie regularnych spotkań koordynacyjnych (nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu) z Wykonawcą Inwestycji, podwykonawcami, projektantami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji, przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu robót i ich jakości, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów, s. organizowanie przeglądów gwarancyjnych oraz nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie rękojmi i/lub gwarancji, t. organizowanie i dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych wykonanych robót przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, przygotowanie dokumentacji odbiorczej oraz list wad i usterek z terminem ich usunięcia, w tym: skompletowanie dokumentacji powykonawczej oraz dokumentacji fotograficznej (cyfrowej), skompletowanie dokumentów odbiorów przez dysponentów sieci, skompletowanie dokumentów zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje itp.), wystąpienie do Zamawiającego z wnioskiem o powołanie komisji odbioru końcowego, następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu, t. wyegzekwowanie od wykonawcy robót dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej (uporządkowanej i kompletnej) Zamawiającemu, u. pomoc merytoryczna Zamawiającemu bez dodatkowego wynagrodzenia w przypadku sporów prawnych uczestników procesu inwestycyjnego, Kontrola kosztów inwestycji i rozliczenie inwestycji: a. analiza harmonogramów płatności Wykonawców robót i przedkładanie jej wyników przedstawicielowi zamawiającego, b. analiza, wraz z potwierdzeniem zasadności, wniosków płatności dla Wykonawcy inwestycji, sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych pod względem merytorycznym i rachunkowym, c. sprawdzanie prawidłowości wystawianych faktur częściowych pod kątem wystąpienia przesłanek do ich wystawienia, zakresu robót i kwoty do zapłaty (pod względem merytorycznym, formalnym rachunkowym), na zasadach określonych w umowie z Wykonawcą Inwestycji, kwalifikowanie ich do zapłaty i przedstawianie Zamawiającemu do zapłaty, zgodnie z zasadami wynikającymi z umowy Nr UDA RPPM.05.04.00 00 008 10 00 z dnia 18 sierpnia 2010r. o dofinansowanie projektu Słońce dla Dziemian budowa instalacji solarnych w Gminie Dziemiany w terminach umożliwiających złożenie wniosku/ów o płatność w formie zaliczki, c. naliczanie ewentualnych kar umownych wobec wykonawcy robót oraz określenie wysokości szkody i ewentualnie odszkodowania, w przypadkach gdy wysokość szkody przewyższa wysokość określonych przez strony kar umownych, a ponadto przekazywanie tych danych Zamawiającemu w celu ich egzekwowania, d. ustalenie podstaw i wysokości odszkodowania należnego Zamawiającemu, w przypadku nienależytego bądź wadliwego wykonania robót, e. przygotowywanie rozliczeń końcowych. Nadzór inwestorski nad realizacją projektu w ramach RPO WP 2007 2013 oraz przygotowanie elementów dokumentacji obowiązującej w procedurze dofinansowania Projektu w ramach RPO WP 2007 2013 z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz zgodnych z wytycznymi krajowymi i prawem wspólnotowym Zamawiający zwany jest tutaj Beneficjentem : a. przygotowanie, w terminie uzgodnionym z Beneficjentem, harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji projektu, b. przygotowywanie zgłoszeń pisemnych do Instytucji zarządzającej programem, w przypadku konieczności dokonania zmian dotyczących realizacji projektu, przed ich wprowadzeniem - w uzgodnieniu z Beneficjentem, c. opracowanie harmonogramów składania wniosków o płatność w terminach określonych przez Instytucję Zarządzającą, w razie konieczności nanoszenie niezbędnych zmian w harmonogramie składania wniosków o płatność w uzgodnieniu z Beneficjentem, d. uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą lub inną uprawnioną do tego instytucję na miejscu realizacji projektu w celu zbadania zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2007-2013 oraz zakładanymi we wniosku rezultatami przez cały okres realizacji przedmiotowego projektu, e. systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji projektu oraz informowanie Beneficjenta, z wyprzedzeniem, o koniecznych zmianach w projekcie, f. systematyczne prowadzenie pomiaru wartości wskaźników produktu i rezultatu przyjętych dla realizowanego projektu oraz przygotowywanie informacji dla Beneficjenta o wszelkich zagrożeniach związanych z ich osiągnięciem, g. dokonywanie i kontrola wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi instytucji zarządzającej, h. systematyczny monitoring i kontrola realizacji Projektu w zakresie zgodności z wnioskiem o dofinansowanie, harmonogramem rzeczowo-finansowym, listą wydatków kwalifikowanych oraz stopniem realizacji wskaźników oraz niezwłoczne informowanie Beneficjenta o ewentualnie zaistniałych niezgodnościach i konieczności podjęcia działań korygujących, i. wszelkie tworzone dokumenty Inżynier kontraktu przekazuje Beneficjentowi w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy, j. wszelka wytworzona przez Inżyniera kontraktu dokumentacja w czasie realizacji projektu będzie znajdowała się na stałe w siedzibie Beneficjenta, w miejscu przez niego wyznaczonym, 3. etap po zakończeniu rzeczowym budowy. Nadzór i sprawozdawczość w okresie gwarancji: Okres gwarancji dla robót budowlanych objętych projektem wynosić będzie 60 miesięcy od zakończenia i zatwierdzenia protokołu końcowego odbioru robót, z zastrzeżeniem, że w okresie pierwszych 12 miesięcy gwarancji, będzie raz na kwartał dokonywał przeglądów gwarancyjnych i sporządzał pisemne raporty dla Zamawiającego, a w pozostałym okresie, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego. Inżynier kontraktu prowadzi w tym okresie sprawozdawczość, w tym z wykonania badań osiągniętych rezultatów, ewaluacji projektu i raportu po-realizacyjnego. Koszt nadzoru w okresie gwarancji winien być ujęty w cenie ofertowej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
? Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

? zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień zgodnie z art. 67 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póżń. Zm) stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.80.00-8, 71.24.70.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
? Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
? III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wymaga dokumentów na potwierdzenie spełnienia tego warunku
? III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy muszą wykazać, ze w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonywali/ują minimum 1 zamówienie polegające na realizacji/koordynacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych na kwotę minimum 500 000,00 zł brutto. Należy podać rodzaj usługi, termin i adres oraz wartość wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie oraz przeszła ocenę formalną i merytoryczną (np. listy rankingowe).
? III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wymaga dokumentów na potwierdzenie spełnienia tego warunku
? III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy muszą wykazać, że dysponują osobami: a. posiadającymi uprawnienia: do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, sanitarnych, do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.
? III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000 zł obejmujące okres realizacji zamówienia lub złożą zobowiązanie, że ubezpieczą się i przez cały okres realizacji zamówienia będą posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 150 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
? III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

? wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
? wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
? oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
? opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
? III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
? oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
? aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
? aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
? aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
? III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
? nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
? nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
? nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
? III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy przewiduje następujące warunki dokonania zmian postanowień niniejszej umowy: 1) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2) zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, 3) zmiana osób wymienionych w umowie, przy pomocy których Zamawiający lub Wykonawca realizują przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe), pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, 2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach określonych w ust. 1 i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dziemiany.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, pok. 14.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Dziemiany, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, pok. Nr 14..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania:


SIWZ
ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie - zmiana terminu składania ofert
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3
wyjaśnienia treści SIWZ
informacja z sesji otwarcia ofert
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-usługi