Urząd Gminy w Dziemianach

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zaprojektowanie i wykonanie 55 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 5. Środowisko i Energetyka Przyjazna Środowisku, Działanie 5.4. - Rozwój Energetyki Opartej na Źródłach OdnawialnychPliki do pobrania:
  1. Ogłoszenie o zamówieniu

  2. Program funkcjonalno - użytkowy

  3. SIWZ

  4. Załącznik Nr 1 do PFU
  5. Wyjasnienia do SIWZ

  6. Informacja z sesji otwarcia ofert

  7. Zawiadomienie o wyborze oferty Solary II

  8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia