Urząd Gminy w Dziemianach

PRZETARGI I OGŁOSZENIA - 2012 r.Przetarg nieograniczony
- Modernizacja drogi transportu rolnego w sołectwie Piechowice


Przetarg nieograniczony
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Dziemiany, etap II – wykonanie nawierzchni asfaltowej


Przetarg nieograniczony
- Przebudowa odcinków dróg gminnych Kalisz-Loryniec oraz Kalisz-Szludron w miejscowości Kalisz, gmina Dziemiany


Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego

Przetarg nieograniczony
- Zakup energii elektrycznej


Przetarg nieograniczony
- Dostawa oraz montaż komputerów i innych pomocy dydaktycznych w ramach programu CYFROWA SZKOŁA


Przetarg nieograniczony
- Zakup wraz z dostawą miału węglowego typ 32,1 kl. 25/12 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ogłoszony dnia 07.09.2012 r.

Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 euro
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego


Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiego

Przetarg nieograniczony
- Wykonanie przebudowy budynku infrastruktury zdrowotnej w Dziemianach


Przetarg nieograniczony
- Dowóz dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Dziemiany w roku szkolnym 2012/2013


Przetarg nieograniczony
- Dostawa oraz montaż komputerów i innych pomocy dydaktycznych w ramach programu CYFROWA SZKOŁA


Przetarg nieograniczony
- Budowa chodnika pełniącego rolę ekologicznej ścieżki edukacyjnej przy ul. Jana Pawła II w miejscowości Dziemiany


Przetarg nieograniczony
- Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Dziemiany


Przetarg nieograniczony
- Dowóz dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy Dziemiany w roku szkolnym 2012/2013


Przetarg nieograniczony
- Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla miejscowości Raduń


Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- Zaprojektowanie i wykonanie 55 zestawów solarnych do przygotowania ciepłej wody użytkowej zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej 5. Środowisko i Energetyka Przyjazna Środowisku, Działanie 5.4. - Rozwój Energetyki Opartej na Źródłach Odnawialnych


Przetarg nieograniczony
- Doposażenie bazy dydaktycznej oraz przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I-III, w ramach projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci kl I-III szkół podstawowych Gminy Dziemiany