Urząd Gminy w Dziemianach
Doposażenie bazy dydaktycznej oraz przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I-III, w ramach projektu Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci kl I-III szkół podstawowych Gminy Dziemiany


Dokumentacja przetargowa


Informacja z sesji otwarcia ofert


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia