Urząd Gminy w Dziemianach
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAMAWIAJĄCEGO


Dokumentacja przetargowa

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Załącznik nr 4 poprawiony

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia