Urząd Gminy w Dziemianach
PRZETARG NIEOGRANICZONY

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KALISZ - ETAP II


Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321
Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY