Urząd Gminy w Dziemianach

PRZETARGI I OGŁOSZENIA - 2015


 

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE WYKONANIA ZADAŃ
PUBLICZNYCH GMINY DZIEMIANY W 2016 ROKU 
 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Z WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI,
Z PSZOK ORAZ Z MIEJSC PUBLICZNYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY DZIEMIANY

 

Przetarg nieograniczony
DOSTAWA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE


Przetarg nieograniczony
Zakup wraz z dostawą miału węglowego typ M I - 32,1 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t


Przetarg nieograniczony
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dziemiany - Jastrzębie


Zaproszenie do składania ofert
na dostawę sprzętu komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przetarg nieograniczony
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej strefy aktywności w obszarze jezior Wdzydzkich obejmującą podstrefę na terenie Gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIEJSCOWOŚCI DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU URZĘDU GMINY W MIEJSCOWOŚCI DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
DOWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Dziemianach, w Gminie Dziemiany

Przetarg nieograniczony
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ULICY KS. JUTRZENKI – TRZEBIATOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI KALISZ, GMINA DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI KALISZ - ETAP II


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Kościerskiego
dot. I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Piechowicach, gm. Dziemiany z dn. 16.03.2015 r.


Przetarg nieograniczony
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI RADUŃ