Urząd Gminy w Dziemianach

Otwarty nabór partnerów w celu realizacji projektuw ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gmina Dziemiany na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014r., poz. 1146), ogłasza konkurs ofert współpracy do realizacji projektu, który będzie złożony w konkursie ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działaniu 3.2 Edukacja ogólna, Podziałaniu 3.2.1Jakość edukacji ogólnej.


Zarządzenie nr 709/15
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
wraz z formularzem ofertowym

Wyjaśnienia dotyczące konkursu na partnera do projektu w ramach poddziałania 3.2.1 Jakość Edukacji Ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Dziemiany, 26.10.2015 r. 

Informacja w sprawie wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informuję, że w wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 3.2.1 „Jakość edukacji ogólnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, wybrano Mały Inżynier Ewa Bednarek z siedzibą w Grudzielec 47, 63-440 Raszków.

Szczegóły w załączeniu (protokół komisji konkursowej).