Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy w Dziemianach

WYDANIE ODPISÓW Z AKT STANU CYWILNEGO, ZAŚWIADCZEŃ O DOKONANYCH WPISACH W KSIĘGACH STANU CYWILNEGO LUB ICH BRAKU ORAZ WYDANIE ZAŚWIADCZEŃ O ZNISZCZENIU LUB ZAGINIĘCIU KSIĄG STANU CYWILNEGOWymagane dokumenty:

1.Podanie o wydanie:
- aktów stanu cywilnego (druk do pobrania),
- zaświadczenia o wpisach dokonanych w księgach lub ich braku oraz o zniszczeniu lub zaginięciu ksiąg stanu cywilnego (druk do pobrania)

2.Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie ww. dokumentów – do wglądu

Opłaty:

- podanie - 5,00 zł.
- odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 25,00 zł.
- odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 15,00 zł.
- zaświadczenia – 18,00 zł.

Termin załatwienia sprawy:

- po złozeniu podania,

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz.180 z późn. zmianami),
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami).

Uwagi:

1. Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego:
- odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi),
- odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (w odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych),
2. O wydanie odpisu aktów stanu cywilnego można się zwrócić drogą pocztową, przesyłając do urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia podanie o wydanie odpisu aktu wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej.
3. Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego; odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym ważny interes społeczny.


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1100
Treść wprowadził(a): Peplińska Teresa, 2003-08-13 12:49:53
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00