Urząd Gminy w Dziemianach

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2015

 

OGŁOSZENIE O PUBLICZNYCH KONSULTACJACH

 

Na podstawie uchwały Nr XLV/223/13 Rady Gminy Dziemiany z dnia 28 października 2013 r.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Wójt Gminy Dziemiany

przedstawia do konsultacji, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dziemiany  projekt uchwały Rady Gminy Dziemiany  w sprawie uchwalenia „Wieloletniego  programu współpracy Gminy Dziemiany  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 na lata 2016 - 2020”


Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 października 2015 r.

Termin zakończenia konsultacji: 30 października 2015 r.


Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia  30 października  2015 r.:

·  w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Dziemianach

·  lub listownie  na adres: Urząd Gminy Dziemiany  ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany (decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Gminy Dziemiany).

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Do pobrania:

1. Projekt uchwały Rady Gminy Dziemiany w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Dziemianyz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 na lata 2016 -2020”

2. Projekt Wieloletniego programu współpracy Gminy Dziemiany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na lata 2016-2020

3. Formularz konsultacji projektu uchwały

4. INFORMACJA O WYNIKACH Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY DZIEMIANY W SPRAWIE UCHWALENIA „WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DZIEMIANY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 NA LATA 2016 – 2020”