Urząd Gminy w Dziemianach

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - ROK 2022

 

Zarządzenie Nr 1141/22 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1142/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach do prowadzenia postępowań związanych z ustaleniem prawa do dodatku osłonowego

 

Zarządzenie Nr 1143/22 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa na sprzęt przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1144/22 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1145/22 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1146/22 z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie określania w Urzędzie Gminy Dziemiany jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego wysokości prewspółczynnika oraz wysokości współczynnika proporcji VAT w 2022 roku

 

Zarządzenie Nr 1147/22 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2022 roku

 

Zarządzenie Nr 1148/22 z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziemiany.

 

Zarządzenie Nr 1149/22 z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2021 rok.

 

Zarządzenie Nr 1150/22 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1151/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r.

 

Zarządzenie Nr 1152/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1153/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

 

Zarządzenie Nr 1154/22 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach do prowadzenia postępowań w sprawie przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy

 

Zarządzenie Nr 1155/22 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Dziemiany konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

 

Zarządzenie Nr 1156/22 z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1157/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2022 roku

 

Zarządzenie Nr 1158/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy.

 

Zarządzenie Nr 1159/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r.

 

Zarządzenie Nr 1160/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1161/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach za 2021 rok

 

Zarządzenie Nr 1162/22 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r.

 

Zarządzenie Nr 1163/22 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1164/22 z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1165/22 z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Wójta Gminy Dziemiany za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i sportu

 

Zarządzenie Nr 1166/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1167/22 zdnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r.

 

Zarządzenie Nr 1168/22 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1169/22 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r.

 

Zarządzenie Nr 1170/22 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1171/22 z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Zarządzenie Nr 1172/22 zdnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r.

 

Zarządzenie Nr 1173/22 z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1174/22 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1175/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Dziemiany na 2022r

 

Zarządzenie Nr 1176/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1177/22 z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Dziemianach.

 

Zarządzenie Nr 1178/22 z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki energii cieplnej.

 

Zarządzenie Nr 1179/22 z dnia 26 września 2022 r.  w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1180/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r

 

Zarządzenie Nr 1181/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1182/22 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty oraz lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1183/22 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Zarządzenie Nr 1184/22 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1185/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1186/22 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1187/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany na lata 2023 - 2035

 

Zarządzenie Nr 1188/22 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Dziemiany na rok 2023

 

Zarządzenie Nr 1189/22 z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1190/22 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r.

 

Zarządzenie Nr 1191/22 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1192/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowo-wartościowej, składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej – pozabilansowej oraz środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania w kasie UG, oraz sprzętu użyczonego

 

Zarządzenie Nr 1193/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r.

 

Zarządzenie Nr 1194/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1195/22 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 905/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 28 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

 

Zarządzenie Nr 1196/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1197/22 z dnia 14 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1198/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r.

 

Zarządzenie Nr 1199/22 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.

 

Zarządzenie Nr 1200/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1201/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022r.

 

Zarządzenie Nr 1202/22 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2022 r.