Urząd Gminy w Dziemianach

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

 

Działając na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz Uchwały Nr XXVI/121/12 Rady Gminy Dziemiany  z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dziemiany

Wójt Gminy w Dziemianach informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych

 projektów statutów sołectw Gminy Dziemiany

Konsultacje skierowane są do mieszkańców poszczególnych sołectw Gminy Dziemiany

Projekty statutów sołectw Gminy Dziemiany dostępne są:

– w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dziemianach https://bip.dziemiany.pl)  

– na stronie internetowej Urzędu Gminy w  Dziemianach (www.dziemiany.pl),

– w Urzędzie Gminy w Dziemianach (Biuro Rady Gminy)

– u sołtysów w poszczególnych sołectwach.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 7 kwietnia do 29 kwietnia 2022 roku   w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw,  w odniesieniu do projektu statutu sołectwa, na terenie którego zamieszkują.

Uwagi i opinie można składać: pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dziemianach, na stronie internetowej Gminy Dziemiany oraz dostępnego w formie papierowej pok. Nr 24  (Biuro Obsługi Rady Gminy) Urzędu Gminy w Dziemianach  oraz u sołtysów w poszczególnych sołectwach, w następujący sposób:

 – w siedzibie Urzędu Gminy w Dziemianach, ul.8 Marca 3, 83-425 Dziemiany  w pok. Nr 24 (Biuro Obsługi Rady Gminy)

– pocztą na adres Urzędu Gminy w Dziemianach, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany (decyduje data wpływu do Urzędu);

– do rąk sołtysa;

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie będą wiążące dla organu Gminy.

 

 

Do pobrania:

Formularz konsultacji. doc

Formularz konsultacji.pdf

Zarządzenie Nr 1155/22 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Dziemiany konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw

Projekt statutu sołectwa Dziemiany

Projekt statutu sołectwa Kalisz

Projekt statutu sołectwa Piechowice

Projekt statutu sołectwa Raduń

Projekt statutu sołectwa Jastrzębie

Projekt statutu sołectwa Płęsy

Projekt statutu sołectwa Schodno

Projekt statutu solectwa Trzebuń