Urząd Gminy w Dziemianach
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - rok 2009

 

 


Zarządzenie Nr 293/09
w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na rok 2009


Zarządzenie Nr 294/09
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2009 r.


Zarządzenie Nr 295/09
wprowadzające w życie Regulamin ustalania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 296/09
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r


Zarządzenie Nr 297/09
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2009 r.


Zarządzenie Nr 297/A/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 298/09
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych z Gminy Dziemiany dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.


Zarządzenie Nr 299/09
w sprawie powołania Kapituły Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury fizycznej


Zarządzenie Nr 300/09
w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego i dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Dziemiany.


Zarządzenie Nr 301/09
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2009 r.


Zarządzenie Nr 302/09
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2009 r.


Zarządzenie Nr 306/09
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.


Zarządzenie Nr 307/09
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 175/06 z dnia 30 października 2006 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa na samochody i sprzęt przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dziemiany.


Zarządzenie Nr 308/09
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.


Zarządzenie Nr 309/09
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2009 r.


Zarządzenie Nr 310/09
w sprawie powołania komisji do wyceny samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Dziemiany.


Zarządzenie Nr 311/09
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 201/07 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 02 maja 2007 r. w sprawie gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Dziemianach.


Zarządzenie Nr 312/09
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.


Zarządzenie Nr 313/09
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2009 r.


Zarządzenie Nr 314/09
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2009 r.


Zarządzenie Nr 315/09
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach.


Zarządzenie Nr 316/09
w sprawie przedstawienia do publicznego wglądu prac Komisji Inwentaryzacyjnej.


Zarządzenie Nr 317/09
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.


Zarządzenie Nr 318/09
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2009 r.


Zarządzenie Nr 319/09
w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2010.


Zarządzenie Nr 320/09
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2009 r.


Zarządzenie Nr 321/09
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek gruntu oznaczonych numerami 768/2, 773/2 oraz 773/3 stanowiących własność Gminy Dziemiany, położonych w obrębie geodezyjnym Trzebuń.


Zarządzenie Nr 322/09
w sprawie powołania zespołu oceniającego możliwości techniczne lokalizacji progów zwalniających na drogach gminnych.


Zarządzenie Nr 323/09
w sprawie powołania Komisji archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009 r.


Zarządzenie Nr 324/09
w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany.


Zarządzenie Nr 325/09
w sprawie określenia na rzecz właścicieli lokali stawki zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania.


Zarządzenie Nr 326/09
w sprawie powołania komisji d/s rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko referenta ds. Ochrony Środowiska i obsługi ekonomicznej projektów z zakresu ochrony środowiska.


Zarządzenie Nr 327/09
w sprawie ustalenia wysokości stawki energii cieplnej.


Zarządzenie Nr 328/09
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2009 r.


Zarządzenie Nr 329/09
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.


Zarządzenie Nr 330/09
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2009 r.


Zarządzenie Nr 331/09
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2010 r.


Zarządzenie Nr 332/09
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.


Zarządzenie Nr 333/09
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2009 r.


Zarządzenie Nr 334/09
w sprawie stawki bazowej czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych.


Zarządzenie Nr 335/09
w sprawie określenia miesięcznego czynszu za dzierżawę lokalu użytkowego.


Zarządzenie Nr 336/09
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.


Zarządzenie Nr 337/09
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2009 r.


Zarządzenie Nr 338/09
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2009 r.