Urząd Gminy w Dziemianach

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - rok 2016

 

Zarządzenie Nr 732/16 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2016 r.

 

Zarządzenie Nr 733/2016 w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) o zagrożeniach w Gminie Dziemiany

 

ZARZĄDZENIE NR 734/16 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Dziemiany w 2016 r.

 

Zarządzenie Nr 735/16 w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Dziemiany Nr 505/2012 z dnia 17 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki energii cieplnej

 

Zarządzenie Nr 736/16 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty oraz lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Dziemiany Nr 575/2013 r. z dnia 08 października 2013 r.

 

Zarządzenie nr 737/16 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych gminy Dziemiany w 2016 roku

Załącznik do Zarządzenia nr 737/16 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadań publicznych gminy Dziemiany w 2016 roku

 

Zarządzenie Nr 738/16 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Zarządzenie Nr 739/16 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

 

Zarządzenie Nr 740/16 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2016 r.

 

Zarządzenie Nr 741/2016 zmieniające zarządzenie nr 643/2014 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 11 września 2014 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Urzędzie Gminy w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 742/16 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2016 r.

 

Zarządzenie Nr 743/2016 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 454/11 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dziemiany ostatnio zmienionego Zarządzeniem Nr 600/2014 z dnia 19 lutego 2014, Zarządzeniem Nr 559/2013 z dnia 01 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 454/11 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 744/2016 w sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach oraz upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach do prowadzenia postępowań z zakresu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, a także do wydawania decyzji w tych sprawach

 

Zarządzenie Nr 745/16 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

 

Zarządzenie Nr 746/16 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2016 r.

 

Zarządzenie Nr 747/16 w sprawie przyjęcia Diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych w zakresie edukacji przedszkolnej w Gminie Dziemiany na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 3 Edukacja dla rozwoju RPO WP 2014 -2020

 

Zarządzenie Nr 748/16 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 r.

 

Zarządzenie Nr 749/16 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2016 r.

 

Zarządzenie Nr 750/2016 w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziemiany na rok szkolny 2016/2017

 

Zarządzenie Nr 772/16 w sprawie określenia sposobu postępowania pracowników Urzędu Gminy Dziemiany z zakresu działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa