Urząd Gminy w Dziemianach

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - ROK 2023

 

Zarządzenie Nr 1203/23 z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1204/23 z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 

Zarządzenie Nr 1205/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.

 

Zarządzenie Nr 1206/23 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1207/23 z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Dziemianach.

 

Zarządzenie Nr 1208/23 z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 343/10 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Dziemianach i w jednostkach budżetowych podległych gminie ostatnio zmienionego Zarządzeniem Nr 1101/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 343/10 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Dziemianach i w jednostkach budżetowych podległych gminie

 

Zarządzenie Nr 1209/23 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2023 roku

 

Zarządzenie Nr 1210/23 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1211/23 z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie określania w Urzędzie Gminy Dziemiany jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego wysokości prewspółczynnika oraz wysokości współczynnika proporcji VAT w 2023 roku.

 

Zarządzenie Nr 1212/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie prowadzenia kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1213/23 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie prowadzenia kontroli umów oraz dowodów uiszczania opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1214/23 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1215/23 z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1216/23 z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2023 roku

 

Zarządzenie Nr 1217/23 z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2022 rok.

 

Zarządzenie Nr 1218/23 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1219/23 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1220/23 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach za 2022 rok

 

Zarządzenie Nr 1221/23 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie podgrzania wody

 

Zarządzenie Nr 1222/23 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1178/22 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 12 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki energii cieplnej.

 

Zarządzenie Nr 1223/23 z dnia 12 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1224/23 z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1225/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.

 

Zarządzenie Nr 1226/23 z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1227/23 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1228/23 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.

 

Zarządzenie Nr 1229/23 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1230/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Wójta Gminy Dziemiany za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i sportu

 

Zarządzenie Nr 1231/23 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1232/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.

 

Zarządzenie Nr 1233/23 z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1234/23 z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie funkcjonowania systemu stałych dyżurów w gminie Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1235/23 z dnia 14 lipca 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 1237/23 z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie  planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1238/23 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1239/23 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1240/23 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1241/23 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.

 

Zarządzenie Nr 1242/23 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1243/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1244/23 z dnia 29 sierpnia 2023 r w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1245/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1246/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu rzeczowo-finansowego wdrażania uchwała antysmogowych w zakresie pozostałych budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych niestanowiących zasobu gminnego w Gminie Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1247/23 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki energii cieplnej

 

Zarządzenie Nr 1248/23 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1249/23 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1250/23 z dnia 25 września 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1251/23 z dnia 12 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowo-wartościowej, składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej pozabilansowej

 

Zarządzenie Nr 1252/23 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1253/23 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1254/23 z dnia 13 października 2023 r. w sprawie  upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków

 

Zarządzenie Nr 1255/23 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie  planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1256/23 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dziemiany na lata 2024-2035

 

Zarządzenie Nr 1257/23 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Dziemiany na rok 2024

 

Zarządzenie Nr 1258/23 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r

 

Zarządzenie Nr 1259/23 z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1260/23 z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowo-wartościowej, składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej – pozabilansowej oraz środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania w kasie UG, oraz sprzętu użyczonego

 

Zarządzenie Nr 1261/23 z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1262/23 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wykorzystania węgla zakupionego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych na realizację zadań własnych gminy.

 

Zarządzenie Nr 1263/23 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1264/23 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1265/23 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania "Wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązujących w Gminie Dziemiany.

 

Zarządzenie Nr 1266/23 z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarzązdenie Nr 1267/23 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach do realizacji rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

 

Zarządzenie Nr 1268/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 1082/21 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 11 lutego 2021r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zarządzenie Nr 1269/23 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 

Zarządzenie Nr 1270/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.

 

Zarządzenie Nr 1271/23 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2023 r.

 

Zarządzenie Nr 1272/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024 r.