Urząd Gminy w Dziemianach

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - ROK 2024

 

Zarządzenie Nr 1273/24 z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie refundacji pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe kosztów zakupu okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok

 

Zarządzenie Nr 1274/24 z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w Gminie Dziemiany.

 

Zarządzenie Nr 1275/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024 r.

 

Zarządzenie Nr 1276/24 z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

 

Zarządzenie Nr 1277/24 z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzebuniu.

 

Zarządzenie Nr 1278/24 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 r.

 

Zarządzenie Nr 1279/24 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024 r.

 

Zarządzenie Nr 1280/24 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie określania w Urzędzie Gminy Dziemiany jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego wysokości prewspółczynnika oraz wysokości współczynnika proporcji VAT w 2023 roku

 

Zarządzenie Nr 1281/24 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1282/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy

 

Zarządzenie Nr 1283/24 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1284/24 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty oraz lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1285/24 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024 r.

 

Zarządzenie Nr 1286/24 z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2023 rok.

 

Zarządzenie Nr 1287/24 z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter i powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie Nr 1288/24 z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024r.

 

Zarządzenie Nr 1289/24 z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024 r.

 

Zarządzenie Nr 1290/24 z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 343/10 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Dziemianach i w jednostkach budżetowych podległych gminie ostatnio zmienionego Zarządzeniem Nr 1101/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 343/10 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Dziemianach i w jednostkach budżetowych podległych gminie

 

Zarządzenie Nr 1291/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2024 roku

 

Zarządzenie Nr 1292/24 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach za 2023 rok

 

Zarządzenie Nr 1293/24 z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego pisemnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter i powołania komisji przetargowej

 

Zarządzenie Nr 1294/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024r.

 

Zarządzenie Nr 1295/24 z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024 r.

 

Zarządzenie nr 1296/24 z dnia 08 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1297/24 z dnia 8 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

 

Zarządzenie Nr 1298/24 z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku

 

Zarządzenie Nr 1299/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2024 roku

 

Zarządzenie nr 1300/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy

 

Zarządzenie Nr 1301/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 r.

 

Zarządzenie Nr 1302/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2024 r.

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY  KADENCJA 2024 -  2029

 

Zarządzenie Nr 1/24 z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy dziemiany do prowadzenia spraw oraz reprezentowania Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 2/24 z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1268/23 Wojta Gminy Dziemiany z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zarządzenie Nr 4/24 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Dziemiany

 

Zarzązdenie Nr 5/24 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Kalisz

 

Zarządzenie Nr 6/24 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Piechowice

 

Zarządzenie Nr 7/24 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Raduń

 

Zarządzenie Nr 8/24 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Jastrzębie

 

Zarządzenie Nr 9/24 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Płęsy

 

Zarządzenie Nr 10/24 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Schodnie

 

Zarządzenie Nr 11/24 z dnia 14 maja 2024 r.  w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Trzebuń

 

Zarządzenie Nr 12/24 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu