Urząd Gminy w Dziemianach

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - ROK 2018

 

Zarządzenie Nr 865/18 z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 866/18 z dnia 2 stycznia 2018 r. dotyczące zmiany Zarządzenia w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej oraz wysokości opłat

 

Zarządzenie Nr 867/18 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2018 - 2031

 

Zarządzenie Nr 868/18 z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2018 roku

 

Zarządzenie Nr 869/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie określania w Urzędzie Gminy Dziemiany jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego wysokości prewspółczynnika oraz wysokości współczynnika VAT na 2018 rok

 

Zarządzenie Nr 870/18 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na terenie Gminy Dziemiany oraz wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zarządzenie Nr 871/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 872/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 873/18 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Dziemiany w 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 874/18 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla samochodu osobowego - mikrobusu dostosowanego do przewozu osob niepełnosprawnych

 

Zarządzenie Nr 875/18 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 876/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 877/18 z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 878/18 z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2018 roku

 

Zarządzenie Nr 879/18 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy dziemiany na lata 2018 - 2031

 

Zarządzenie Nr 880/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 881/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 882/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 883/18 z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2018 - 2031

 

Zarządzenie Nr 884/18 z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 885/18 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2017 rok

 

Zarządzenie Nr 886/18 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach za 2017 rok

 

Zarządzenie Nr 887/18 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Wójta Gminy Dziemiany za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i sportu

 

Zarządzenie Nr 888/18 z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach do prowadzenia postepowań z zakresu realizacji Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć

 

Zarządzenie Nr 889/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018

 

Zarządzenie Nr 890/18 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 891/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 892/18 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 893/18 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 894/18 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 895/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 896/18 z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 897/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 898/18 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 899/18 z dnia 03 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 311/09 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 900/18 z dnia 03 września 2018 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielnej płatności (split payment)

 

Zarządzenie Nr 901/18 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 902/18 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 903/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 904/18 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 905/18 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (politki) rachunkowości

 

Zarządzenie Nr 906/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

 

Zarządzenie nr 907/18 z dnia 19 października 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 908/18 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 909/18 z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2019 - 2029

 

Zarządzenie Nr 910/18 z dnia 9 listopada 2018 r.  w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Dziemiany na rok 2019

 

Zarządzenie Nr 911/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 912/18 z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 913/18 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. St. Sosabowskiego w Kaliszu

 

Zarządzenie Nr 914/18 z dnia 26 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 915/18 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa na samochód i sprzęt przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 916/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 917/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 918/18 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ujetych w ewidencji ilościowo - wartościowej, składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej - pozabilansowej oraz środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania w kasie UG, oraz sprzętu użyczonego

 

Zarządzenie Nr 919/18 z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania negatywnych konsekwencji (strat pośrednich) powstałych w infrastrukturze komunalnej wskutek nawałnicy, która wystąpiła w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 920/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 921/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2018 r.

 

Zarządzenie Nr 922 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zarządzenie Nr 923/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zastępcy Wójta Gminy Dziemiany