Urząd Gminy w Dziemianach

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - ROK 2020

 

Zarządzenie Nr 1002/20 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1003/20 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 795/A/16 z dnia 21.12.2016 r. w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1004/20 z dnia 02 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1005/20 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2020 - 2029

 

Zarządzenie Nr 1006/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie powołania stałej komisji do oceny wniosków o dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Zarządzenie Nr 1007/2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1008/20 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowoisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1009/20 z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie określenia w Urzędzie Gminy Dziemiany jako jednostce obsługujacej jednostkę samorządu terytorialnego wysokości prewspółczynnika oraz wysokości współczynnika proporcji Vat w 2020 roku

 

Zarządzenie Nr 1010/20 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie opracowania Planu operacyjnego Funkcjonowania Gminy Dziemiany w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny

 

Zarządzenie Nr 1011/20 z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2020 roku

 

Zarządzenie Nr 1012/20 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1013/20 z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 343/10 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 01 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Dziemianach i w jednostkach budżetowych podległych gminie

 

Zarządzenie Nr 1014/20 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1015/20 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1015a/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1016/20 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2020 r. w zakresie realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Zarządzenie Nr 1017/20 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1018/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1019/20 z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1020/20  z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Dziemiany w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 

Zarządzenie Nr 1021/20 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach Panu Adamowi Szejba

 

Zarządzenie Nr 1022/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1023/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 rok

 

Zarządzenie Nr 1024/20 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodka Kultury w Dziemianach za 2019 rok

 

Zarządzenie Nr 1025/20 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 922/18 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Zarządzenie Nr 1026/20 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1027/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Dziemiany w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Dziemiany w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

 

Zarządzenie Nr 1028/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1029/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 r.

 

Zarządzenie  Nr 1030/20 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach za 2019 rok

 

Zarządzenie Nr 1031/20 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego

 

Zarządzenie Nr 1032/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Wójta Gminy Dziemiany za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i sportu

 

Zarządzenie Nr 1033/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1034/20 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1035/20 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1036/20 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1037/20 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1038/20 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa na sprzęt przeciwpożarowy znajdujący sie na wyposażenu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1039/20 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1040/20 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 1041/20 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania

 

Zarządzenie Nr 1042/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1043/20 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1044/20 z dnia 7 września 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1045/20 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wprowadenia regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Gminy w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1046/20 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1047/20 z dnia 11 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu i odwozu uczniów do szkół oraz zasad sprawowania nad nimi opieki w tym czasie na terenie Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1048/20 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1049/20 z dnia 25 września 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1050/20 z dnia 28 września 2020 r. wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1051/20 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1052/20 z dnia 6 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1053/20 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1054/20 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie planów finansowych jedostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1055/20 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie: upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w tym do wydawania w tych sprawach zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

 

Zarządzenie Nr 1056/20 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach oraz ustalenia regulaminu określającego tryb pracy komisji konkursowej.

 

Zarządzenie Nr 1057/20 z dnia 28 października 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budzetowych Gminy Dziemiany na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1058/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1059/20 z 30 października 2020 r. w sprawie powołania dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 1060/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Dziemiany i jej jednostkach budżetowych

 

Zarządzenie Nr 1061/20 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2021-2029

 

Zarządzenie Nr 1062/20 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Dziemiany na rok 2021

 

Zarządzenie Nr 1063/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 1064/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1065/20 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1066/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 1067/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowo-wartościowej, składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej – pozabilansowej oraz środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania w kasie UG, oraz sprzętu użyczonego

 

Zarządzenie Nr 1067a/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty oraz lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 1068/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

 

Zarządzenie Nr 1069/20 z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 rok

 

Zarządzenie Nr 1070/20 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 rok

 

Zarządzenie Nr 1071/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rok

 

Zarządzenie Nr 1072/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2020 rok