Urząd Gminy w Dziemianach
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - rok 2012


Zarządzenie Nr 455/12
w sprawie opłat za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, uzgodnienia dokumentacji technicznej oraz wysokości opłat za plombowanie licznika do zliczania pobranej wody z wodociągu gminnego


Zarządzenie Nr 456/12
w sprawie powołania Komisji Archiwizacyjnej dokumentacji z wyborów
do Sejmu RP i Senatu RP przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.


Zarządzenie Nr 457/12
w sprawie powołania komisji ds. rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Kierownika Referatu Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Obsługi Prawnej Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i obsługi prawnej


Zarządzenie Nr 458/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany
na 2012 r.


Zarządzenie Nr 459/12
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.


Zarządzenie Nr 460/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany
na 2012 r.


Zarządzenie Nr 461/12
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa na środki transportu oraz inne
urządzenia spalinowe będące w posiadaniu Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 462/12
w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego w Gminie Dziemiany


Zarządzenie Nr 463/12
w sprawie zasad podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych
i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.
oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej


Zarządzenie Nr 464/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany
na 2012 r.


Zarządzenie Nr 465/12
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania zwierząt


Zarządzenie Nr 466/12
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.


Zarządzenie Nr 467/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany
na 2012 r.


Zarządzenie Nr 468/12
w sprawie ustalenia stawki za wynajem samochodów służbowych
lub ciągnika służbowego stanowiących własność Gminy Dziemiany


Zarządzenie 469/12
w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących organizacji pracy placówek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Dziemiany na rok szkolny 2012/2013


Zarządzenie Nr 470/12
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 175/06 z dnia 30 października 2006 r.
w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa na samochody i sprzęt
przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu Ochotniczych Straży
Pożarnych w Gminie Dziemiany


Zarządzenie Nr 471/12
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień o wartości
nieprzekraczającej kwoty 14 tys. euro, w Urzędzie Gminy w Dziemianach
i jednostkach organizacyjnych gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 472/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany
na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 472/12


Zarządzenie Nr 473/12
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 473/12


Zarządzenie Nr 474/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany
na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 474/12


Zarządzenie Nr 475/12
w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach


Zarządzenie Nr 476/12
w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni
użytkowej lokalu mieszkalnego i socjalnego


Zarządzenie Nr 477/12
w sprawie określenia na rzecz właścicieli lokali stawki zaliczki na pokrycie
kosztów utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania


Zarządzenie Nr 478/12
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach


Zarządzenie Nr 479/12
w sprawie powołania komisji do wyceny samochodu pożarniczego stanowiącego własność Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 480/12
w sprawie zasad planowania i rozliczania z budżetem samorządowych instytucji kultury


Zarządzenie Nr 481/12
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 481/12


Zarządzenie Nr 482/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 482/12


Zarządzenie Nr 483/12
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przeglądów gwarancyjnych inwestycji zrealizowanych przez Gminę Dziemiany


Zarządzenie Nr 484/12
w sprawie powołania komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 485/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany
na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 485/12


Zarządzenie Nr 486/12
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 423/2011 Wójta Gminy Dziemiany z dnia
1 września 2011 r. w sprawie określenia miesięcznego czynszu za dzierżawę lokalu użytkowego


Zarządzenie Nr 487/12
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 397/11 Wójta Gminy Dziemiany z dnia
23 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych w gminie Dziemiany


Zarządzenie Nr 488/12
w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach


Zarządzenie Nr 489/12
w sprawie odwołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach


Zarządzenie Nr 490/12
w sprawie powołania Dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach


Zarządzenie Nr 491/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany
na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 491/12


Zarządzenie Nr 492/12
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 492/12


Zarządzenie Nr 493/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany
na 2012 r.

Załączniki do zarządzenia Nr 493/12


Zarządzenie Nr 494/12
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


Zarządzenie Nr 495/12
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie stawek czynszu dzierżawnego
za grunty oraz lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 496/12
w sprawie zorganizowania i ogłoszenia przetargu na sprzedaż rzeczy
ruchomej stanowiącej własność Gminy Dziemiany
oraz w sprawie powołania komisji przetargowej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 496/12
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 496/12


Zarządzenie Nr 497/12
w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 498/12
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliszu


Zarządzenie Nr 499/12
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum w Dziemianach


Zarządzenie Nr 500/12
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 423/2011 Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 1 września 2011 r. w sprawie określenia miesięcznego czynszu
za dzierżawę lokalu użytkowego


Zarządzenie Nr 501/12
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 501/12


Zarządzenie Nr 502/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany
na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 502/12


Zarządzenie Nr 503/2012
w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dziemiany w przedmiocie wprowadzenia dodatkowych nazw w miejscowościach Gminy Dziemiany w języku kaszubskim


Zarządzenie Nr 504/12
w sprawie organizacji i uczestnictwa w treningu wojewódzkim
systemu wykrywania i alarmowania w dniu 19 września 2012 r.


Zarządzenie Nr 505/12
w sprawie ustalenia wysokości stawki energii cieplnej


Zarządzenie Nr 506/12
w sprawie zorganizowania i ogłoszenia przetargu na sprzedaż rzeczy ruchomej stanowiącej własność Gminy Dziemiany oraz w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 507/12
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Zarządzenie Nr 508/12
w sprawie regulaminu udzielania pożyczek z budżetu Gminy Dziemiany dla organizacji pozarządowych


Zarządzenie Nr 509/12
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 509/12


Zarządzenie Nr 510/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 510/12


Zarządzenie Nr 511/12
w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego na terenie Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 512/12
w sprawie powołania Kapituły Nagrody Wójta Gminy Dziemiany za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i sportu


Zarządzenie Nr 513/12
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 513/12


Zarządzenie Nr 514/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 514/12


Zarządzenie Nr 515/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 515/12


Zarządzenie Nr 516/12
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Dziemianach


Zarządzenie Nr 517/12
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru przedmiotu umowy wynikającego z zamówienia publicznego (umowa nr CS 14/2012)


Zarządzenie Nr 518/12
w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2013 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej


Zarządzenie Nr 519/12
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 519/12


Zarządzenie Nr 520/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 520/12


Zarządzenie Nr 521/12
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowo-wartościowej, składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej – pozabilansowej oraz środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania w kasie UG, oraz sprzętu użyczonego


Zarządzenie Nr 522/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 522/12


Zarządzenie Nr 523/12
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty oraz lokale użytkowe i garaże stanowiące własność Gminy Dziemiany


Zarządzenie Nr 524/12
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 524/12


Zarządzenie Nr 525/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 525/12


Zarządzenie Nr 526/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2013 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 526/12


Zarządzenie Nr 528/12
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 528/12


Zarządzenie Nr 529/12
w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2012 r.

Załączniki do Zarządzenia Nr 529/12


Zarządzenie Nr 530/12
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych