Urząd Gminy w Dziemianach
PRZETARGI I OGŁOSZENIA 2013 R.

Przetarg nieograniczony
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 860 000,00 zł
przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
w 2013 roku związanego z inwestycjami Gminy Dziemiany
oraz spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań


Przetarg nieograniczony
Wymiana tablic informacyjnych na terenie Gminy Dziemiany,
wynikająca z ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku regionalnym


Przetarg nieograniczony
Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych drogi gminnej
w miejscowości Kalisz, gm. Dziemiany


Przetarg nieograniczony
Świadczenie usług dostępu do Internetu oraz serwisu sprzętu
komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z projektem
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem
cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
PRZEBUDOWA DRÓG I ULIC POPRZEZ WYKONANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA TERENIE GMINY DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
Zakup wraz z dostawą miału węglowego typ MI - 32,1
kl. 25/12 wg PN - 82/G-97001-3 w ilości 140 t


Przetarg nieograniczony
Dostawa sprzętu komputerowego i sygnału internetowego
wraz z ich serwisem oraz szkolenia Beneficjentów końcowych
w ramach realizacji projektu pt
Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Dziemiany


Przetarg nieograniczony
DOWÓZ DZIECI DO PLACÓWEK SZKOLNYCH NA TERENIE
GMINY DZIEMIANY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


Przetarg nieograniczony
ODBIÓR I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI, Z PSZOK ORAZ Z MIEJSC PUBLICZNYCH
W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY DZIEMIANY


Przetarg nieograniczony
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KALISZ


Przetarg nieograniczony
PRZEBUDOWA ULICY POTULICKIEJ W DZIEMIANACH
- PROMENADA DO JEZIORA RZUNO