Urząd Gminy w Dziemianach

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - rok 2017

 

Zarządzenie Nr 798/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 799/17 w sprawie stosowania dotychczas wydanych zarządzeń oraz upoważnienia Sekretarza Gminy i p.o. Zastępcy Wójta Gminy Dziemiany do podpisywania dokumentów

 

Zarządzenie Nr 800/17 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2017 roku

 

Zarządzenie Nr 801/17 w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Zarządzenie Nr 802/17 dotyczące zmiany zarządzenia w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług przez Gminę Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 803/17 w sprawie sposobu określania w Urzędzie Gminy Dziemiany jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego proporcji wykorzystania nabywanych towarow i usług do celów działalności gospodarczej w roku 2017 oraz wysokości współczynnika proporcji stosowanych do odliczenia podatku od towarów i usług w Urządzie Gminy w 2017

 

Zarządzenie Nr 804/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 805/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 806/17 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Zarządzenie Nr 807/17 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 808/17 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzedzie Gminy w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 809/17 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie gminy Dziemiany przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu "Czyste Powietrze Pomorza" (edycja 2017)

 

Zarządzenie Nr 810/17 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Gminy Dziemiany i trybu jej działania

 

Zarządzenie Nr 811/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 812/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 813/17 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa na samochody i sprzęt przeciwpożarowy znajdujacy się na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 814/17 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 815/17 w sprawie powołania komisji do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Kalisz i Raduń wraz z modernizacją gminnej oczyszczalni ścieków w Parowej".

 

Zarządzenie Nr 816/17 w sprawie powołania Zespołu do nadzoru nad realizcją zamówienia pn:"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Kalisz i Raduń wraz z moderniacją gminnej oczyszczalni ściekó w Parowej"

 

Zarządzenie Nr 817/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 818/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 819/17 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 820/17 w sprawie zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi okularów korygujących

 

Zarządzenie Nr 821/17 w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Zarządzenie Nr 822/17 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 397/11 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych w gminie Dziemiany

 

Zarządzenie 822/1/17 w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej  zasady i terminy wystawienia upomień i tytułów wykonawczych na należności podatkowe oraz z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 823/17 w sprawie powołania Kapituły Nagrody Wójta Gminy Dziemiany za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i sportu

 

Zarządzenie Nr 824/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. generała Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu

 

Zarządzenie Nr 825/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 826/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 827/17 w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i socjalnego

 

Zarządzenie Nr 828/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 829/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 830/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 831/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 832/17 w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 833/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 834/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 835/17 dotyczące zmiany Zarządzenia w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i uslug przez Gminę Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 836/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 837/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 838/17 w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych wskutek intensywnych opadów deszczu w Gminie Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 838A/17 w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat

 

Zarządzenie Nr 839/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 840/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 841/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 842/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 843/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 844/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 845/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 846/17 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 847/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 848/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 849/17 w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w ramach systemu wspierajacego realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach funduszy europejskich 2014 - 2020 (SL2014)

 

Zarządzenie Nr 850/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 851/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 852/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 853/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 854/17 w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2018 - 2030

 

Zarządzenie Nr 855/17 w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy Dziemiany na rok 2018

 

Zarządzenie Nr 856/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 857/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 858/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany za 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 859/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 860/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 861/17 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ujetych w ewidencji ilościowo - wartościowej, składników majątkowych ujetych w ewidencji ilościowej - pozabilansowej oraz środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania w kasie UG, oraz sprzętu użyczonego

 

Zarządzenie Nr 862/17 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 863/17 w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2017 r.

 

Zarządzenie Nr 864/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa dla agregatów prądotwórczych użytkowanych w Gminie Dziemiany