Urząd Gminy w Dziemianach

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DZIEMIANY - ROK 2019

 

Zarządzenie Nr 924/19 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 925/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Dziemiany do prowadzenia spraw oraz reprezentowania Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 926/19 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego na terenie Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 927/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Dziemiany do wydawania w imieniu Wójta Gminy Dziemiany decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem

 

Zarządzenie Nr 928/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Dziemiany do wydawania w imieniu Wójta Gminy Dziemiany decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem

 

Zarządzenie Nr 929/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2019 roku

 

Zarządzenie Nr 930/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 931/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 932/19 z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie określenia w Urzędzie Gminy Dziemiany jako jednostce obsługującej jednostkę samorządu terytorialnego wysokości prewspółczynnika oraz wysokości współczynnika propozycji VAT w 2019 roku

 

Zarządzenie Nr 933/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach do wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

 

Zarządzenie Nr 934/19 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Dziemiany w 2019 r. w zakresie upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz realizaca gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 

Zarządzenie Nr 935/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury w Dziemianach za 2018 rok

 

Zarządzenie Nr 936/19 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dziemianach za 2018 rok

 

Zarządzenie Nr 937/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 938/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 939/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa na samochód przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 940/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 941/19 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 942/19 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 943/19 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Dziemainy

 

Zarządzenie Nr 944/19 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Nagród Wójta Gminy Dziemiany za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i sportu

 

Zarządzenie Nr 945/19 z dnia 11 czerwca  2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania strat w infrastrukturze komunalnej powstałych wskutek opadów deszczu nawalnego w Gminie Dziemiany w dniu 10.06.2019 r.

 

Zarządzenie Nr 946/19 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przeglądu grawitacyjnego remontowanych nawierzchni dróg gminnych

 

Zarządzenie Nr 947/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 948/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 949/19 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 950/19 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu

 

Zarządzenie Nr 951/19 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 952/19 z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budzetowych Gminy Dziemiany na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 953/19 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu

 

Zarządzenie Nr 954/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 955/19 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 956/19 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 957/19 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 957a/19 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty oraz lokale użytkowe i garaże stanowiące włąsność Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 958/19 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 959/19 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. S. Sosabowskiego w Kaliszu

 

Zarządzenie Nr 960/19 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 961/19 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 962/19 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 963/19 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki energii cieplnej

 

Zarządzenie Nr 964/19 z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziemianach - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach oraz określenia szczegółowego trybu prac komisji

 

Zarządzenie Nr 965/19 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 966/19 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostki budżetowych Gminy Dziemiany na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 967/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 968/19 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie odwołania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 969/19 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 949/19 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianch

 

Zarządzenie Nr 970/19 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 971/19 z dnia 2 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach oraz ustalenia regulaminu określającego tryb pracy komisji konkursowej

 

Zarządzenie Nr 972/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 973/19 z dnia 10 października 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 974/19 z dnia 10 października 2019 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach do prowadzenia postępowań w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych i wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych

 

Zarządzenie Nr 975/19 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 949/19 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach zmienionego Zarządzeniem nr 969/19 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 976/19 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia  konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 977/19 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dziemianach do prowadzenia spraw w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny

 

Zarządzenie Nr 978/19 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

Zarządzenie Nr 979/19 z dnia 30 października 2019 r.  w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 980/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania stałych komisji likwidacyjnych pozostałych środków trwałych

 

Zarządzenie Nr 981/19 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 982/19 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie określenia na rzecz właścicieli lokali stawki zaliczki na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania

 

Zarządzenie Nr 983/19 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o udzielenie dotacji celowej na wykonanie praz konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Zarządzenie Nr 984/19 z dnia 8 listopada 2019 r. w oparciu o załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 października 2019 r. w sprawie standardów zimowego utrzymania dróg krajowych

 

Zarządzenie Nr 985/19 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2020 - 2029

 

Zarządzenie Nr 986/19 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjecia projektu budżetu gminy Dziemiany na rok 2020

 

Zarządzenie Nr 987/19 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 988/19 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 989/19 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowo-wartościowej, składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej – pozabilansowej oraz środków pieniężnych, druków ścisłego zarachowania w kasie UG, oraz sprzętu użyczonego.

 

Zarządzenie Nr 990/19 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych ujętych w ewidencji ilościowo-wartościowej, składników majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej pozabilansowej

 

Zarządzenie Nr 991/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Dziemiany

 

Zarządzenie Nr 992/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach oraz ustalenia regulaminu określającego tryb pracy komisji konkursowej

 

Zarządzenie Nr 993/2019 z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 994/19 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment)

 

Zarządzenie Nr 995/19 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 949/19 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 996/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 997/19 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2019 r.

 

Zarzązdenie Nr 998/19 z dnia 17 grudnia 2019 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Dziemianach

 

Zarządzenie Nr 999/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 1000/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Dziemiany na 2019 r.

 

Zarządzenie Nr 1001/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Ośrodka Kultury w Dziemianach